Du Juan by Yu Cong for Wallpaper Magazine China

Du Juan by Yu Cong for Wallpaper Magazine China January 2018

Du Juan by Yu Cong for Wallpaper Magazine China January 2018

Wallpaper Magazine China January 2018
Model: Du Juan / Photographer: Yu Cong
Hair Stylist: Bon Fan Zhang / Makeup Artist: Xin Miao

 

Model: Du Juan. Photographer: Yu Cong. Hair Stylist: Bon Fan Zhang. Makeup Artist: Xin Miao

Model: Du Juan. Photographer: Yu Cong. Hair Stylist: Bon Fan Zhang. Makeup Artist: Xin Miao

Model: Du Juan. Photographer: Yu Cong. Hair Stylist: Bon Fan Zhang. Makeup Artist: Xin Miao

Du Juan by Yu Cong for Wallpaper Magazine China January 2018

Du Juan by Yu Cong for Wallpaper Magazine China January 2018