Gigi Hadid By Benny Horne For Vogue Australia June 2015

Gigi Hadid by Benny Horne For Vogue Australia June 2015 (1)

Gigi Hadid By Benny Horne For Vogue Australia June 2015

Vogue Australia June 2015
Model: Gigi Hadid
Photographer: Benny Horne
Fashion Editor: Natasha Royt

Gigi Hadid by Benny Horne For Vogue Australia June 2015 (2)

Vogue Australia June 2015 Photographer: Benny Horne Fashion Editor: Natasha Royt

Gigi Hadid by Benny Horne For Vogue Australia June 2015 (3)

Vogue Australia June 2015 Photographer: Benny Horne Fashion Editor: Natasha Royt

Gigi Hadid by Benny Horne For Vogue Australia June 2015 (4)

Vogue Australia June 2015 Photographer: Benny Horne Fashion Editor: Natasha Royt

Gigi Hadid by Benny Horne For Vogue Australia June 2015 (5)

Vogue Australia June 2015 Photographer: Benny Horne Fashion Editor: Natasha Royt

Gigi Hadid by Benny Horne For Vogue Australia June 2015 (6)

Vogue Australia June 2015 Photographer: Benny Horne Fashion Editor: Natasha Royt

Gigi Hadid by Benny Horne For Vogue Australia June 2015 (7)

Vogue Australia June 2015 Photographer: Benny Horne Fashion Editor: Natasha Royt

Gigi Hadid by Benny Horne For Vogue Australia June 2015 (8)

Vogue Australia June 2015 Photographer: Benny Horne Fashion Editor: Natasha Royt