Lara Stone By Steven Klein For Vogue Italia August 2016

Lara Stone by Steven Klein for Vogue Italia August 2016 (1)

Lara Stone by Steven Klein for Vogue Italia August 2016

Vogue Italia August 2016: Athletic Girl
Model: Lara Stone
Photographer: Steven Klein
Fashion Editor: Patti Wilson
Makeup: Diane Kendal / Hair: Shon

Lara Stone by Steven Klein for Vogue Italia August 2016 (2)

Lara Stone by Steven Klein for Vogue Italia August 2016

Lara Stone by Steven Klein for Vogue Italia August 2016 (3)

Vogue Italia August 2016: Athletic Girl Model: Lara Stone Fashion Editor: Patti Wilson Makeup: Diane Kendal / Hair: Shon

Lara Stone by Steven Klein for Vogue Italia August 2016 (4)

Lara Stone by Steven Klein for Vogue Italia August 2016 (5)

Vogue Italia August 2016: Athletic Girl Model: Lara Stone Fashion Editor: Patti Wilson Makeup: Diane Kendal / Hair: Shon

Lara Stone by Steven Klein for Vogue Italia August 2016 (6)

Lara Stone by Steven Klein for Vogue Italia August 2016

Lara Stone by Steven Klein for Vogue Italia August 2016 (7)

Vogue Italia August 2016: Athletic Girl Model: Lara Stone Fashion Editor: Patti Wilson Makeup: Diane Kendal / Hair: Shon

Lara Stone by Steven Klein for Vogue Italia August 2016 (8)

Vogue Italia August 2016: Athletic Girl Model: Lara Stone Fashion Editor: Patti Wilson Makeup: Diane Kendal / Hair: Shon

Lara Stone by Steven Klein for Vogue Italia August 2016 (9)

Lara Stone by Steven Klein for Vogue Italia August 2016 (10)

Vogue Italia August 2016: Athletic Girl Model: Lara Stone Fashion Editor: Patti Wilson Makeup: Diane Kendal / Hair: Shon

Lara Stone by Steven Klein for Vogue Italia August 2016 (11)

Lara Stone by Steven Klein for Vogue Italia August 2016 (12)

Vogue Italia August 2016: Athletic Girl Model: Lara Stone Fashion Editor: Patti Wilson Makeup: Diane Kendal / Hair: Shon

Lara Stone by Steven Klein for Vogue Italia August 2016 (13)