Zhou Xun By Yu Cong For T Magazine China June 2017

Zhou Xun By Yu Cong For T Magazine China June 2017

Zhou Xun By Yu Cong For T Magazine China June 2017 Issue. Editorial: Initials Z.X.

T Magazine China June 2017: Initials Z.X.
Actress: Zhou Xun / Photographer: Yu Cong
Hair Stylist: Bon Fan Zhang / Makeup Artist: Yooyo Ming

T Magazine China June 2017 Issue. Editorial: Initials Z.X. Photographer: Yu Cong. Hair Stylist: Bon Fan Zhang. Makeup Artist: Yooyo Ming

T Magazine China June 2017 Issue. Editorial: Initials Z.X. Photographer: Yu Cong. Hair Stylist: Bon Fan Zhang. Makeup Artist: Yooyo Ming

T Magazine China June 2017 Issue. Editorial: Initials Z.X. Photographer: Yu Cong. Hair Stylist: Bon Fan Zhang. Makeup Artist: Yooyo Ming