Photographer Shanita Sims x Ceramist Romy Northover

Photographer Shanita Sims x Ceramist Romy Northover - Clay | Body

Photographer Shanita Sims x Ceramist Romy Northover – Clay | Body

Clay | Body
Photographer: Shanita Sims / Website
Creative Director: Romy Northover / Website

Ceramist Romy Northover – Clay | Body

Ceramist Romy Northover – Clay | Body

Ceramist Romy Northover – Clay | Body

Ceramist Romy Northover – Clay | Body

Photographer Shanita Sims x Ceramist Romy Northover – Clay | Body