Edie Campbell By Karim Sadli For Vogue Paris August 2017

Edie Campbell By Karim Sadli For Vogue Paris August 2017

Edie Campbell By Karim Sadli For Vogue Paris August 2017 – The Beauty and the Beast

Vogue Paris August 2017: The Beauty and the Beast
Model: Edie Campbell / Photographer: Karim Sadli
Fashion Editor: Aleksandra Woroniecka

Edie Campbell By Karim Sadli For Vogue Paris August 2017

Edie Campbell By Karim Sadli For Vogue Paris August 2017 – The Beauty and the Beast

French Vogue August 2017: The Beauty and the Beast. Model: Edie Campbell. Photographer: Karim Sadli. Fashion Editor: Aleksandra Woroniecka

French Vogue August 2017: The Beauty and the Beast. Model: Edie Campbell. Photographer: Karim Sadli. Fashion Editor: Aleksandra Woroniecka

French Vogue August 2017: The Beauty and the Beast. Model: Edie Campbell. Photographer: Karim Sadli. Fashion Editor: Aleksandra Woroniecka

French Vogue August 2017: The Beauty and the Beast. Model: Edie Campbell. Photographer: Karim Sadli. Fashion Editor: Aleksandra Woroniecka

Сохранить