SASHA VALARINO BY YOSHINO FOR THE LATERALS MARCH 2015

Sasha Valarino By Yoshino For The Laterals March 2015 (1)

The Laterals March 2015
Model: Sasha Valarino
Photographer: Yoshino
Fashion Editor: Raul Guerrero Sasha Valarino By Yoshino For The Laterals March 2015 (2) Sasha Valarino By Yoshino For The Laterals March 2015 (3) Sasha Valarino By Yoshino For The Laterals March 2015 (4) Sasha Valarino By Yoshino For The Laterals March 2015 (5) Sasha Valarino By Yoshino For The Laterals March 2015 (6)