Sara Blomqvist By Karim Sadli For Akris Fall-Winter 2013-2014 Ad Campaign

Sara Blomqvist By Karim Sadli For Akris Fall-Winter 2013-2014

Sara Blomqvist By Karim Sadli For Akris Fall-Winter 2013-2014 Ad Campaign

Akris Fall-Winter 2013-2014 Ad Campaign
Model: Sara Blomqvist / Photographer: Karim Sadli

Sara Blomqvist By Karim Sadli For Akris Fall-Winter 2013-2014

Sara Blomqvist By Karim Sadli For Akris Fall-Winter 2013-2014

akris-fall-ad (3)

Sara Blomqvist By Karim Sadli For Akris Fall-Winter 2013-2014

Sara Blomqvist By Karim Sadli For Akris Fall-Winter 2013-2014

akris-fall-ad (5)

akris-fall-ad (6)

akris-fall-ad (7)

Сохранить